Udmeldelse / overgang til passiv

Udmeldelse eller overflytning til passivt medlemskab

Til orientering og for at undgå unødvendige misforståelser gengives herunder et uddrag fra vedtægterne:

Gyldig udmeldelse eller overgang til anden medlemskategori skal ske ved skriftlig meddelelse til golfklubbens kontor. Udmeldelse henholdsvis overgang til anden medlemskategori har virkning fra det efterfølgende år, idet dog udmeldelse/overgang meddelt i perioden 1.1 – 1.3. har virkning fra den 1.1. i det pågældende år.

Den skriftlige meddelelse må gerne være via mail – men udmeldelsen er ikke gældende hvis ikke den som udmelder sig har modtaget en kvittering på sin udmeldelse af sekretariatet.

Der kan være mange gode grunde til at udmelde sig eller overgå til passivt medlemskab:
Sygdom, brækket ben, udlandsrejser, er flyttet, studiestart, dårlig økonomi, har ikke spillet i år, bruger aldrig banen, har mistet lysten/interessen osv. osv.

Men svaret er det samme til alle!

Det er ikke et spørgsmål om ret eller rimelighed eller forståelse på det personlige plan, men alene et spørgsmål om korrekt adfærd og fuldstændig overholdelse af bestyrelsens og sekretariatets lovmæssige arbejdsgrundlag og rammer: klubbens vedtægter.
Vedtægterne kan læses her eller afhentes på skranken udenfor sekretariatet.

Alle medlemmer bør være bekendt med de gældende vedtægter vedr. medlemskab af Horsens Golfklub.

Husk derfor

Medlemmer, der ønsker at opsige deres medlemskab eller ønsker overflytning til passivt medlemskab med virkning fra 1. januar, skal venligst meddele dette skriftligt (gerne via mail) til sekretariatet senest 31. december. Man kan ikke udmelde sig eller overgå til passiv medlemskab ila. af året. Alle udmeldelser eller ønske om overgang til passiv medlemskab skal ske skriftlig.

En udmeldelse eller skift til passiv medlemskab er ikke registreret før i skriftlig har meddelt dette til sekretariatet og skriftlig har modtaget en bekræftelse fra sekretariatet. Man kan ikke udmelde sig ved at holde op med at betale kontingent.

Golfspillere med en skyldig saldo kan ikke melde sig ind i nogle golfklubber underlagt DGU, hvis de står med en skyldig saldo i en anden golfklub.

Skift fra passiv til aktiv medlemskab kan ske ved skriftlig henvendelse til klubbens sekretariat – gerne via mail. Skift fra passiv til aktiv medlemskab kan ske hele året, så længde der ikke er venteliste for at komme ind i klubben.