Vedtægter

Horsens Golfklub
Silkeborgvej 44, 8700 Horsens

 

§ 1 – Navn, hjemsted og formål

1.1 Klubben navn er Horsens Golfklub.

1.2 Klubbens hjemsted er Horsens kommune.

1.3 Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold. Endvidere at udbrede kendskabet til og fremme færdighederne i golfsporten samt i øvrigt at søge samarbejde med andre golfklubber til fremme og fælles udøvelse af spillet.

1.4 Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union.

§ 2 – Optagelse af medlemmer

2.1 Såvel aktive, passive og greenfee medlemmer kan optages, og medlemmer kan optages uanset bopæl.

2.2 Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til golfklubbens kontor.

2.3 Passive medlemmer har ret til at spille på banen mod betaling af den til enhver tid gældende greenfee. Der er ingen rettigheder for passive medlemmer ej heller til brugen af samarbejdsaftaler eller andre medlemsfordele, klubben har indgået eller indført.

2.4 Bestyrelsen kan begrænse tilgangen af aktive medlemmer af kapacitetshensyn. Hvis en sådan begrænsning forekommer, føres en tidsprioriteret venteliste, idet dog ægtefæller og børn af værende medlemmer samt beboere i Horsens kommune har fortrinsret. Endvidere kan bestyrelsen i særlige tilfælde træffe beslutning om optagelse i klubben.

2.5 Medlemsbevis skal medbringes på banen.


§ 3 – Medlemskategorier og kontingent

3.1 Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter indbetalingsterminer og opkrævningsformer. Bestyrelsen fastsætter medlemskategorier.

3.2 Bestyrelsen fastsætter alle øvrige takster – herunder greenfee.

3.3 Bestyrelsen kan tilbyde prøvemedlemskab af kortere eller længere varighed og fastsætte reglerne herfor.

 

§ 4 – Udmeldelse eller overgang til anden medlemskategori og eksklusion

4.1 Gyldig udmeldelse eller overgang til anden medlemskategori skal ske ved skriftlig meddelelse til golfklubbens kontor. Udmeldelse henholdsvis overgang til anden medlemskategori har virkning fra det efterfølgende år, idet dog udmeldelse/overgang meddelt i perioden 1.1 – 1.3. har virkning fra den 1.1. i det pågældende år.

4.2 Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabet flydende forpligtelser eller som handler til skade for klubben. Bestyrelsens afgørelse kan af medlemmet indbringes for en generalforsamling, idet dog indbringelse for generalforsamlingen ikke har opsættende virkning. Generalforsamlingens afgørelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Golf Unions amatør- og ordensudvalg.

4.3 Medlemmer, der trods skriftligt påkrav ikke betaler forfalden kontingent senest tre måneder efter forfaldstidspunkt, slettes dog uden videre fra det pågældende regnskabsårs udløb, med mindre bestyrelsens finder rimeligt grundlag til at dispensere herfra.

4.4 Eksklusion eller slettelse på grund af kontingentrestance fritager ikke for kontingentforplig-telsen for det regnskabsår, i hvilket udelukkelsen finder sted.

 

§ 5 – Spillet

5.1 For golfspillet i klubben gælder de af The Royal and Ancient Golf Club of Sct. Andrew’s fastsatte regler såvel som de af bestyrelsen fastsatte lokale regler.

5.2 Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions handicapsystem.

5.3 Bestyrelsen fastsætter iøvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse inden for klubbens område.

5.4 Overtrædelse af foranstående bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse (eksklusion) fra klubben, idet dog medlemmet kan kræve afgørelsen om udelukkelse forelagt en generalforsamling. Indbringelse for generalforsamlingen har dog ikke opsættende virkning. Generalforsamlingens afgørelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Golf Unions amatør- og ordensudvalg.

5.5 Ethvert aktivt medlem kan deltage i de officielle matcher inden for de af bestyrelsen fastsatte alders- og/eller handicapgrænser.

5.6 Et medlem som er i kontingentrestance kan ikke deltage i matcher. Denne bestemmelse gælder også for gæster fra andre klubber tilknyttet Dansk Golf Union, dersom meddelelse herom foreligger.


§ 6 – Generalforsamling

6.1 Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

6.2 Klubbens generalforsamlinger afholdes i Horsens Kommune, og indkaldelse sker ved bestyrelsen skriftligt med mindst tre ugers varsel til hvert medlem i henhold til medlemmernes postadresse eller e-mail adresse i medlemsfortegnelsen.

6.3 Klubbens ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.

6.4 Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når dette begæres af klubbens bestyrelse, eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen herom med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet. Fremsættes begæring som anført, påhviler det klubbens bestyrelse at iværksætte indkaldelse inden tre uger efter begæringens modtagelse.

6.5 Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen samt det væsentligste indhold af forslag, til hvis vedtagelse der kræves særlig majoritet eller repræsentation.

6.6 Dagsordenen for klubbens ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens virksomhed.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Forslag fra medlemmerne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

6.7 Senest fem dage før generalforsamlingen skal de fuldstændige forslag, for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige regnskabet og revisionsberetningen, fremlægges til eftersyn for medlemmerne på klubbens kontor.

6.8 Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på den ordinære generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 15. januar.

6.9 Klubbens generalforsamling vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dens resultater.

6.10 Stemmeret har alle aktive medlemmer, der er fyldt 18 år. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

6.11 Generalforsamlingen afgør alle sager ved simpel stemmeflerhed. Til vedtagelse af beslutning om ændring af klubbens vedtægter, om anlæggelse af ny bane, køb/salg/prioritering af fast ejendom eller opløsning af klubben samt lignende dispositioner kræves dog, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at forslagene vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

Såfremt halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst otte dages varsel indkalde til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden fire uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.

6.12 På ethvert medlems forlangende foretages skriftlig afstemning.

6.13 Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

 

§ 7 – Bestyrelsen

7.1 Med virkning fra ordinær generalforsamling d. 26.02.2019 består bestyrelsen af 6 medlemmer, som vælges for to år ad gangen. Bestyrelsen vælges således, at den ene halvdel (3 medlemmer) afgår det ene år og den anden halvdel (3 medlemmer) det andet år. Endvidere vælges to suppleanter, som er på valg hvert år. Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår før tiden, indtræder suppleanten for den resterende del af pågældendes valgperiode. Genvalg kan finde sted.

7.2 Valgbar til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer. Bestyrelsen kan supplere sig med et eller flere ad hoc medlemmer, såfremt der skulle opstå behov herfor. Disses antal må dog ikke overstige halvdelen af de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer.

7.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.

7.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

7.5 Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer, med bindende virkning, beslutning i klubbens anliggender. Bestyrelsen antager klubbens lønnede medhjælp.

7.6 Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse er behov for. Bestyrelsen bør være repræsenteret i de nedsatte udvalg.


§ 8 – Tegning og hæftelse

8.1 Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele prokura til et eller flere bestyrelsesmedlemmer samt til forretningsføreren for så vidt angår daglige og sædvanlige dispositioner.

8.2 Klubben hæfter kun for sine forpligtelser for den klubben til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.


§ 9 – Klubbens regnskabsår

9.1 Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.


§ 10 – Opløsning mv.

10.1 I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget i henhold til § 6, træffer generalforsamlingen ved simpelt flertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af klubbens formueforhold.

En eventuel overskydende formue/midler skal anvendes til det lokale børne- og ungdomsarbejde indenfor det lokale fritids- og kulturområde eller lignende.

10.2 I det omfang, der er modtaget anlægstilskud til golfbane eller klubhus af Horsens Kommune, skal et tilsvarende beløb, i det omfang der er overskydende midler hertil, overføres til Horsens Kommunes disposition. Det samme gælder i det omfang, Horsens Golfklub ophører med at virke efter sit formål og afhænder bane, klubhus mv. til andre.

Således vedtaget på generalforsamling den 21. februar 2022.

 

Henning Barsøe, Formand

Jesper Bach Jensen, Næstformand
Steen Funch, Kasserer

Henrik Nielsen
Daniel Frederiksen
Josephine Meldgaard

 

Opdateret d. 28.2.2022